Digi Game - trend súčasnostiZoznamovanie cez internet získava stále väčší okruh priaznivcov. Vyplýva to z prieskumu nemeckej marketingovej spoločnosti, podľa ktorej hľadá nových partnerov alebo priateľov prostredníctvom internetu až 63 percent užívateľov.

Z reprezentatívneho online prieskumu, vykonaného na vzorke 1000 respondentov, tiež vyplynulo, že viac ako tretina opýtaných už na webe umiestnila svoj osobný inzerát s cieľom nájsť vážnu známosť, alebo si len tak zaflirtovať. Až 34 percent účastníkov ankety urobilo, podľa expertov firmy Gelszus rmm, aspoň jeden pokus o nadviazanie vzťahu s novým človekom cez internet.

Asi 16 percent opýtaných vyjadrilo želanie nájsť si cez internet kamaráta, s ktorým sa budú pravidelne stretávať a pestovať spoločné záľuby. Deväť percent malo záujem o nových športových partnerov a o spoločníka na cestovanie štyri percentá respondentov. Väčšina užívateľov internetu, ktorí odpovedali na otázky odborníkov hamburskej spoločnosti, sa pri hľadaní priateľa cez internet obrátila na všeobecné internetové portály a nie na špecializované zoznamovacie stránky. Podiel tých, ktorí mali pri tom pozitívnu skúsenosť, bol až 38-percentný. Internetové zoznamovanie má však aj svojich rozhodných odporcov. Asi pätina opýtaných je zásadne proti nadväzovaniu online známostí, a to najmä zo strachu pred zneužitím osobných informácií, ako aj kvôli anonymnému charakteru internetu.

Ti­py na zoz­na­mo­va­nie na inter­ne­te:

1. Inter­net veľ­mi skra­cu­je vzdia­le­nosť me­dzi va­mi a po­ten­ciál­nym par­tne­rom a pro­ces do­ha­do­va­nia stret­nu­tia tak sto­jí me­nej ner­vov. Mô­že­te si svoj náp­ro­ti­vok troš­ku „oťu­kať“ a roz­hod­núť sa, či sa s ňou chce­te stret­núť osob­ne. Pa­mä­taj­te však: va­še roz­hod­nu­tie je vždy za­lo­že­né iba na in­for­má­ciách, kto­ré vám o se­be náp­ro­ti­vok pos­kyt­ne. 

 2. Vy­tvor­te svo­ju osob­nosť: Váš inter­ne­to­vý pro­fil by mal zdô­raz­ňo­vať va­še je­di­neč­né pred­nos­ti: to, že sa ra­di za­bá­va­te, ste lo­jál­ni, dob­re vy­ze­rá­te – a prí­pad­ne i re­fe­ren­cie od pria­te­ľov. Vždy ho dopl­ňte o svo­ju fo­tog­ra­fii a buď­te ot­vo­re­ní vi­deo­ko­mu­ni­ká­cii. Po­ten­ciál­ne zaujemkyne  vás bu­dú skôr kon­tak­to­vať, keď si k pro­fi­lu bu­dú môcť pri­ra­diť tvár.  

 3. Pou­ží­vaj­te webo­vú ka­me­ru: Keď nie­ko­ho správ­ne­ho na inter­ne­te náj­de­te, pre­čo si nes­kú­siť pr­vé ran­de cez webo­vú ka­me­ru? Spoz­ná­te tak svoj náp­ro­ti­vok bliž­šie bez to­ho aby ste mu­se­li ut­ra­tiť hro­ma­du pe­ňa­zí za ve­če­ru, kto­rá mô­že byť zby­toč­nou ka­tas­tro­fou. 

 4. Nek­lam­te: Prav­da na­ko­niec vždy vy­jde naj­avo. Nes­trá­caj­te čas prí­pad­né­ho ná­pad­ní­ka ani svoj pre fa­loš­né in­for­má­cie ani pre drob­né pod­vo­dy, o kto­rých si mys­lí­te, že vás uká­žu v lep­šom svet­le. Je­di­ne úp­rim­nosť vám po­mô­že náj­sť do­ko­na­lú ženu